سرمقاله

آيا حكومت به تعهداتش عمل خواهد كرد؟
كنفرانس توكيو كه به هدف جلب كمك هاي مالي براي افغانستان برگزار شده بود با اعلام كمك شانزده ميليارد دالر آمريكايي تا سال 2017 به پايان رسيد.
در اين كنفرانس در كنار تعهد كمك مالي جامعه جهاني به افغانستان، يك ميكانيزم مشخص براي پرداخت و چگونگي مصرف كمك ها در نظر گرفته شده است. كنفرانس توكيو آخرين اميد مردم افغانستان براي ادامه حمايت هاي جامعه جهاني از افغانستان به حساب مي آمد و مردم انتظار داشتند كه در اين نشست تعهدات دراز مدت جامعه جهاني از مردم افغانستان به صورت واضح تبارز پيدا كند و نشان داده شود كه جامعه جهاني همچنان در كنار مردم افغانستان خواهد بود و آنها را در برابر چالش هاي ناامني، اقتصادي و سياسي ياري خواهند داد.
در حالي كه هنوز امنيت كامل در اين كشور برقرار نشده و كمك هاي بين المللي در چرخه فساد، نيست و نابود گرديده وهيچگونه تغييري در زندگي مردم به وجود نياورده و هيچ كار زير بنايي كه در اقتصاد افغانستان تأثير گذار باشد، انجام نشده است، فقر، بيكاري و گرسنگي همه ساله طيف وسيعي از مردم را تهديد مي كند و هنوز اين كشور به يك ثبات پايدار سياسي دست پيدا نكرده و ارزشهاي دموكراتيك نهادينه نگرديده است، خروج نيروهاي خارجي از افغانستان به نظر بسياري از شهروندان و كارشناسان زود هنگام به نظر مي رسيد. از اينرو بيم آن مي رفت كه مخالفان مسلح دولت و برخي كشورهاي همسايه كه منافع شان را در نا امني و بي ثباتي افغانستان جستجو مي نمايند، از وضعيت بي سروسامان افغانستان استفاده كرده، بار دگر اين كشور را به پايگاه شبكه هاي تروريستي تبديل كنند. اما رهيافت هاي بديل جامعه جهاني براي دوران پس از خروج نيروهاي بين المللي كه در قالب دوام كمك هاي نظامي، تسليحاتي و مالي در نظر گرفته شد، روزنه اميدوار كننده¬اي را نسبت به آينده افغانستان به وجود آورد. اجلاس شيگاگو كه در آن روي ادامه كمك ها براي تقويت و ارتقاي ظرفيت نيروهاي امنيتي تصميم گرفته شد و به دنبال آن كنفرانس توكيو كه كمك هاي دوامدار اقتصادي و پولي براي بازسازي، تقويت حكومتداري و تحكيم پايه هاي دموكراسي در افغانستان از سوي جامعه جهاني تعهد شد، مي تواند تاحدودي به نگراني هاي فوق پايان دهد و مخالفان مسلح و برخي كشورهاي مداخله گر را مأيوس و نا اميد سازد. اما نكته مهمي كه در دوام كمك هاي جامعه جهاني از افغانستان وجود دارد اين است كه اين كمك ها مانند ده سال گذشته بي حساب و كتاب نخواهد بود و جامعه جهاني همواره ناظر شفافيت و م‍ؤثريت كمك ها در عرصه هاي پيش بيني شده خواهد بود. اين كمك ها در چارچوب قرارداد هاي دوجانبه به حكومت افغانستان پرداخت مي شود و در آنها از حكومت افغانستان نسبت به چگونگي مصارف كمك ها تعهد گرفته مي شود.
تقويت حقوق بشر، رعايت حقوق زنان و مبارزه جدي و مؤثر در برابر فساد اداري و ايجاد حكومتداري خوب از مهمترين موضوعاتي اند كه جامعه جهاني روي آنها مكث كرده اند. بنابراين پرداخت كمك ها و دوام آنها منوط به كاركردها و كارايي هاي حكومت در عرصه هاي مبارزه بافساد اداري و ايجاد حكومتداري خوب مي باشد. اگر حكومت اراده جدي، قاطع و مؤثر خود را در اين زمينه ها نشان دهد و صادقانه با جامعه جهاني همكاري نمايد و دست از اقدامات غيرقانوني و حمايت از افراد مفسد، منفعت طلب و استفاده جو بردارد و مسووليت هاي خود را در قبال كشور و مردم به خوبي درك نمايد و براي پيشرفت،آباداني، امنيت و رفاه مردم انديشه كند، روند حمايت ها و دوام كمك هاي جامعه جهاني براي سال هاي طولاني و تا رسيدن افغانستان به خود كفايي ادامه خواهد داشت؛ ولي اگر حكومت تمام كوشش اين باشد كه باسپردن تعهد در مبارزه با فساد اداري و به وجود آوردن يك حكومت كارآ و پاسخگو، صرف از كمك هاي بين المللي سود ببرد، بدون اين كه گامهاي عملي و صادقانه در اين راستا بردارد، ممكن است روند همكاري هاي جامعه جهاني با افغانستان پس از سال 2014 آسيب ببيند. پيش بيني اجلاس بين المللي ديگر در سال 2014 براي بررسي و ارزيابي نحوه و مؤثريت كمك هاي جامعه جهاني نشان مي دهد كه كشورهاي كمك كننده، حاضر نيستند بازهم كمك هاي شان توسط مقامات بلند رتبه دولتي افغانستان و اعضاي خانواده آنها به غارت برده شود و مردم افغانستان همانند ده سال گذشته به كلي محروم بمانند. وضعيت بي سروسامان حكومت و شكل گيري مافياي خطرناك اقتصادي در درون آنبازهم سطح اميدواري هاي مردمرا نسبت به بازسازي و شكوفايي افغانستان تقليل مي دهد و پروسه مبارزه بافساد را مشكوك و ناممكن جلوه مي دهد.

فرم ورود به ايميللينک به ما

با کاپي کردن کدهاي زير و قرار دادن آن در سايتتان مي توانيد به ما لينک کنيد:

کنفرانس توکيو کمک 16 ميليارد دالري به افغانستان اعلام کرد

کنفرانس توکيو که به هدف جلب کمک هاي مالي براي كشور برگزار شده بود، با اعلام کمک 16 ميليارد دالر امريکايي به پايان رسيد. کنفرانس يک روزه به هدف جلب کمک هاي مالي براي ده سال آينده كشور به روز يکشنبه به ميزباني جاپان در شهر توکيو آن کشور برگزار شد. جانان موسي زي سخنگوي وزارت امور خارجه، در کنفرانس خبري در کابل گفت که در اين کنفرانس اشتراک کنندگان در کنار تعهد کمک مالي به كشور از پروسه صلح اين کشور نيز حمايت قوي کرده اند. در عين حال افغانستان و کشور هاي کمک کننده به اين کشور، يک ميکانيزم را به خاطر
شفافيت در پرداخت کمک ها و نحوه مصارف آن امضا نموده اند. به گفته آقاي موسي زي، حکومت به هدف جلب کمک هاي جامعه جهاني با يک طرح جامع به اين کنفرانس رفته بود. وي افزود که اين طرح شامل برنامه هاي انکشافي و زيربنايي مي باشد که طي ده سال آينده حکومت آن را با حمايت مالي کشور هاي کمک کننده تطبيق خواهد کرد. سخنگوي وزارت خارجه همچنان گفت که حکومت در مقابل کمک هاي مالي جامعه جهاني يک سلسله تعهدات را که شامل مبارزه با فساد اداري و حکومت داري خوب مي باشد، وعده سپرده است. رييس جمهور کرزي در جريان سخنراني اش ... ادامه

اخبار

افغانستان به عنوان متحد عمده آمريكابرگزيده شد
هيلاري کلينتون، وزير خارجه آمريکا که به طور غيرمنتظره به
يک دوره خاص کمپاين واکسين پوليو در ولايات قندهار، هلمند و ارزگان آغاز شد
يک دوره خاص کمپاين واکسين پوليو روزيكشنبه در ولايات قندهار، هلمند و ارزگان
مردم باميان بار دگر اعلام نفوس اين ولايت از سوي احصاييه مرکزي را رد کردند
شب پنجشنبه پانزدهم شعبان به مناسبت گرامي داشت از سالروز
نفوس شماري در باميان به اساس معيار هاي بين المللي انجام شده است
اداره احصاييه مرکزي، انتقاد هاي مردم باميان را که گفته اند اين اداره ارقام
اعمار منازل خود سر مانع عمده در برابر پروژهء کابل جديد
بورد انکشاف شهر جديد کابل مي گويد که اعمار منازل خود سر
سه انفجار در قندهار ۱۸ کشته برجا گذاشت
مقامات افغان مي گويند در اثر وقوع سه انفجار در جنوب كشور، دس ت کم ۱۸
تاجران بايد به کيفيت و تاريخ مواد خوراکه توجهء جدي کنند
وزارت صحت عامه چهار تن مواد خوراکه بي کيفيت و تاريخ گذشته را از مربوطات
اتحاديه اروپا کمک هاي انکشافي اش را با افغانستان ادامه مي دهد
کمشنر انکشافي اتحاديه اروپا مي گويد، اتحاديهء اروپا سالانه به کمک انکشافي

مقالات

کنفرانس توکيو، نگاهي به آينده همراه با بيم وهراس
روز يک شنبه کنفرانس بين المللي توکيوي 2 برگزار گرديد، با
اعمار بلاكهاي رهايشي مشكل بي سرپناهي را تقليل مي بخشد
سال گذشته وزارت محترم امور شهر سازي اعمار بلند منزلها را به خاطر رفع مشكل
قرباني اصلي ناامني ها درافغانستان کيست؟
بيش ازسه دهه جنک،خشونت،ناامني،قتل،غارت وکشت وزرع موادمخدر
توکيو؛ ميزبان نشست هاي سرنوشت ساز
کنفرانس توکيو با وعده شانزده ميليارد دالر براي ده سال آينده

آرشيو

ادبيات

"مرگ بر الفبا" به روايت ديگر
کتاب "مرگ بر الفبا" اثري است از نقيب آروين. اين کتاب در 88 صفحه زينت چاپ
اعداد بي‌ سرنوشت
تَرَپ تَرَپ... شش، تَرَپ تَرَپ... هفت، تَرَپ تَرَپ... هشت، با گذشتن از

ديگر مطالب

پالش هاي حالت گزاري!(تأملي بر ديدگاه ها، خواست ها و آرزوهاي نسل جوان)
قسمت سوم و پاياني زندگي سعادتمندانه تلاش‏هاي بي صبرانه و خستگي ناپذير
افزايش آتشسوزى در کابل!
دو حادثه در دو روز هرسال تابستان و زمستان، حوادث و وقايع آتشسوزي در منازل
صاحب امتياز : حزب وحدت اسلامي افغانستان
مديرمسؤول: حفيظ الله زکي، تلفن 0799157371 hafizullah_zaki@yahoo.com
سردبير: اسدالله سعادتي، تلفن، 0799348957 assadati@yahoo.com
هيأت تحرير: محمد عزيزي، اسماعيل حکيمي، علي قوم شاهي، محمد اسحاق فياض، م. تاتار خاني، نادر علي بامياني ، محراب علي دانش، مهدي زرتشت و صمد جوادي.
بخش پشتو : اسحاق موحدي.
مسؤل نشرمطالب درسايت : ناصر عليزاده، تلفن 0799261843 nasser_alizada@yahoo.com
مسئول خبر : شکيب احمدي.
ديزاين : موسي آتبين.
توزيع: علي رضايي.
تيراژ : 6000 نسخه.
آدرس دفتر مرکزي:سرک سوم حوت، سرک ليسه مسلکي هنرها, مقابل ليسه.
نمايندگي باميان : دفتـــر حـــزب وحدت اســـلامي، تلفن: 0799245544
نمايندگي پل خمري: سرک قهوه خانه دفتر نمايندگي حزب وحدت تلفون: 070294800
ساير شهرها : مراکز"ني" (غرفه هاي کليد)